ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Ngày 19/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2943/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mục tiêu của phương án nhằm nâng cao năng lực chỉ huy PCCCR và nhận thức về công tác PCCCR; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của chủ rừng, của cấp chính quyền, đoàn thể tại các địa phương có rừng thực hiện nhiệm vụ PCCCR là nhiệm vụ thường xuyên; xây dựng, củng cổ, kiện toàn lực lượng PCCCR và tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR.

Phương án cũng triển khai các nhiệm vụ PCCCR gồm: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp các cấp, củng cố lực lượng PCCCR của lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác PCCCR bằng các hình thức phù hợp phong tục, tập quán của địa phương; Xây dựng phương án PCCCR các cấp, phương án chữa cháy rừng cụ thể cho các khu rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng nhằm phục vụ công tác quản lý và tồ chức phòng cháy rừng của từng cấp; Thực hiện tốt công tác dự báo và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng đưa tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng, các biện pháp PCCCR đối với từng cấp cháy rừng; Xây dựng phương án và tổ chức diễn tập chữa cháy rừng theo quy mô phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị...

Phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019


UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT chỉ đạo cơ quan Kiểm lâm các cấp (Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện, Kiêm lâm viên phụ trách địa bàn xã) có trách nhiệm hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, thực hiện phương án PCCCR. Kiểm tra các Chủ rừng trong việc thực hiện các quy định về PCCCR, dự báo cháy rừng và phối hợp với cơ quan Văn hóa - Thông tin địa phương tổ chức tuyên truyên, thông tin câp dự báo cháy rừng và hướng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật chữa cháy rừng cho các tố đội PCCCR cơ sở.

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 198.097,6 ha. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 33.632,46 ha, chiếm 16% diện tích tự nhiên. Trong đó đất có rừng: 2.7154,74 ha, đất chưa có rừng: 6.477,72 với độ che phủ của rừng năm 2018 là 13,71%. Rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 08 huyện thành phố được giao cho 06 chủ rừng nhóm 2 (BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, BQL rừng phòng hộ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Công ty Cổ phần đầu tư và PT lâm viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu, Công ty CP dịch vụ chăm sóc người cao tuổi quốc tế), 04 chủ rừng nhóm 1 giao UBND huyện quản lý (TP.Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ).

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm