ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Giới thiệu

Giới thiệu về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu1- Lịch sử hình thành:

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 133/QĐ.UB ngày 20/11/1991 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trên cơ sở sáp nhập Chi cục Kiểm lâm nhân dân Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo và các Hạt Kiểm lâm nhân dân huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai bàn giao về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Năm 1994 thực hiện Nghị định số 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ “quy định hệ thống tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Kiểm lâm”, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định số 630/QĐ.UBT ngày 09/11/1994 đổi tên “Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” thành “Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Tổng biên chế là 166 người, kể cả Ban quản lý Rừng cấm Bình châu-Phước Bửu. Ngoài ra, năm 1993 UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thành lập Vườn Quốc gia Côn đảo là đơn vị trực thuộc tỉnh, trong đó có Hạt Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo với biên chế ban đầu là 34 người.

Năm 1996 UBND tỉnh quyết định bàn giao việc quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu từ Chi cục Kiểm lâm sang Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý, số biên chế còn lại của Chi cục Kiểm lâm là 98 người.

Năm 2000 thực hiện quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế của Chi cục Kiểm lâm, cơ quan đã tiến hành rà soát, kiện toàn bộ máy hoạt động của toàn Chi cục, bố trí, sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức. Số biên chế còn lại lúc này là 85 người.

Từ 12/2003 đến 01/2006 Chi cục Kiểm lâm phối hợp Sở Nội vụ tỉnh xét tuyển 17 người tạm tuyển trong chỉ tiêu biên chế và công chức dự bị theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ để bố trí bổ sung về các Phòng, Đội, Hạt Kiểm lâm. Từ 2007 đến nay toàn bộ đã tham dự kỳ thi tuyển công chức, có 17 /17 người trúng tuyển được bổ nhiệm vào ngạch công chức Kiểm lâm, hiện ổn định công tác.

Năm 2007, thực hiện Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ “về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm địa phương”, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 15/5/2007, chuyển giao việc quản lý Chi cục Kiểm lâm từ UBND tỉnh cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng về tổ chức, biên chế, tài chính, trụ sở làm việc và trang thiết bị hiện có.

Năm 2008 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4339/QĐ.UBND ngày 28/11/2008 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, là cơ quan hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay, về tổ chức bộ máy Chi cục Kiểm lâm gồm:

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm: gồm Chi cục trưởng, 01 Phó Chi cục trưởng.

- Bộ máy giúp việc, gồm 03 Phòng nghiệp vụ: Phòng Thanh tra-Pháp chế; Phòng Quản lý-Bảo vệ rừng; Phòng Hành chính-Tổng hợp; và 01 Đội KL Cơ động &PCCCR.

- Các Hạt Kiểm lâm trực thuộc, gồm 06 Hạt: Hạt KL TP.Vũng tàu; Hạt KL huyện Tân Thành; Hạt KL huyện Xuyên Mộc; Hạt KL liên huyện Long Điền-Đất Đỏ; Hạt KL liên huyện Châu Đức-Bà Rịa, Hạt Kiểm lâm Bình Châu- Phước Bửu (mới được thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Bình Châu- Phước Bửu thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Có 07 Trạm Kiểm lâm địa bàn thuộc các Hạt Kiểm lâm.

2- Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ:

2.1- Sơ đồ tổ chức:

2.2- Chức năng nhiệm vụ:

Căn cứ Điều 2- Quyết định số 4339/QĐ.UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm như sau:

- Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương:

+ Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; phương án, dự án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, khai thác và sử dụng lâm sản, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương;

+ Huy động các đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chế độ, chính sách sau khi được ban hành; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản ở địa phương;

+ Đề xuất với cấp có thẩm quyền quyết định những chủ trương, biện pháp cần thiết thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ bảo vệ rừng ở địa phương.

- Tổ chức, chỉ đạo bảo vệ rừng ở địa phương:

+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật khác xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp;

+ Tổ chức dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; thống kê, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp; tham gia phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;

+ Quản lý hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn; trực tiếp tổ chức bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý;

+ Chỉ đạo, phối hợp hoạt động bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng, kể cả lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

- Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương:

+ Kiểm tra, hướng dẫn các cấp, các ngành trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn;

+ Chỉ đạo và tổ chức, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng trong lực lượng kiểm lâm địa phương và trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ rừng khi rừng bị xâm hại.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.

- Xây dựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm:

+ Quản lý, chỉ đạo hoạt động các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng ở địa phương;

+ Cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của kiểm lâm địa phương; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động của Kiểm lâm địa phương.

- Quản lý tổ chức cán bộ, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức kiểm lâm địa phương theo quy định của pháp luật.

- Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ; chấp hành chế độ báo cáo thống kê theo hướng dẫn của Cục Kiểm lâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.Văn bản mới

Một số văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Tổng cục lâm nghiệp về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật

 Xem thêm