ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Văn bản mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản (28/6/2016)


Ngày 28 tháng 6 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

Thông tư này gồm có 20 Điều quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, rừng trồng và các loài thực vật trên diện tích ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp có tên trùng với các loài gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Bãi bỏ các quy định về búa bài cây và đóng búa bài cây tại các văn bản: Thông tư số 70/2011/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 10 năm 2011 về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 35/2011/TT- NNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Thông tư số 87/2009/TT- NNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2009 về hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên và Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01 tháng 6 năm 2006 về ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nội dung chi tiết Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNTBài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm