ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Tài nguyên download
SttName
 1 Luật Bảo về và Phát triển rừng 2004
Description Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 là đạo luật được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2005 và thay thế cho Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 1991. Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, quy định quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.
Tên file:  Luat BV&PTR 2004.doc
Dung lượng:  322,172 bytes   -   Số lần tải xuống:  240
 2 Luật Cán bộ công chức 2008
Tên file:  luat-can-bo-cong-chuc-200843.pdf
Dung lượng:  386,432 bytes   -   Số lần tải xuống:  95
 3 Luật đa dạng sinh học 2008
Tên file:  luat-da-dang-sinh-hoc-200863.pdf
Dung lượng:  348,876 bytes   -   Số lần tải xuống:  71
 4 Luật đất đai 2013
Tên file:  45.pdf
Dung lượng:  5,669,250 bytes   -   Số lần tải xuống:  123
 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
Tên file:  Luat XLVPHC_15.2012.QH13.doc
Dung lượng:  472,064 bytes   -   Số lần tải xuống:  304
Văn bản mới

Quyết định 3661/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Văn bản số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

 Xem thêm