ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Văn bản mới

Quyết định 3661/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh


Quyết định 3661/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh
Bộ TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết cua CCKL va các HKL

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Một số văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Tổng cục lâm nghiệp về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật

 Xem thêm