ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Văn bản mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính, bao gồm 40 giống cây (23/11/2015)Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính, bao gồm 40 giống cây

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2016 và thay thế Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15 tháng 3 năm 2005 và Quyết định số 24/2007/QĐ-BNN ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp./.

Nội dung chi tiết Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Một số văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Tổng cục lâm nghiệp về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật

 Xem thêm