ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Văn bản mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính, bao gồm 40 giống cây (23/11/2015)Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính, bao gồm 40 giống cây

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2016 và thay thế Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15 tháng 3 năm 2005 và Quyết định số 24/2007/QĐ-BNN ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp./.

Nội dung chi tiết Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Quyết định 3661/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Văn bản số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

 Xem thêm