ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
  (10:21' AM ngày  22/02/2018) CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI NĂM 2019
Thông tin hoạt động

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.


Ngày 22/11/2017, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3404/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.


Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành sự phổi hợp giữa các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu phát trien lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.


Huy động lực lượng, phương tiện tăng cường cho các địa phương khi có tình huốngtrong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng


Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm, ba năm, năm năm theo từng dự án, bao gồm: Kế hoạch vốn,mục tiêu, nhiệm vụ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan theo quy định.


Đồng thời, tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.Phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp và các ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện Chương trình theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao trách nhiệm cơ sở.


Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình trình UBND tỉnh quyết định.Rà soát, điều phối Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện trên địa bàn để phù hợp với kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững chung của tỉnh.Quy hoạch và thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất lâm nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh theo hướng liên kết chuồi giá trị phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.


Vũ Thế Huy


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

 Xem thêm